ЗАГАСНЫ ТӨЛБӨР, БАРИХ ДЭЭД ХЭМЖЭЭ

Иргэн, хуулийн этгээд амьтан ашиглах, агнуурын амьтан агнах, барихад төлбөр, хураамж төлнө.

  • Хураамж

Ахуйн зориулалтаар загас барих эрхийн бичиг авахад 8000-10000 төгрөгийн хураамж төлнө (Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 21.1.31).

Нэг удаагийн эрхийн бичиг нь 3 хүртэл хоногийн хугацаатай, 10 ширхэгээс илүүгүй загас барьж болно (Амьтны тухай хуулийн 28.3.1 дэх заалт)

  • Нөөц ашигласны төлбөр

Нөөц ашигласны төлбөрийг тухайн загасны ширхэг бүрт экологи-эдийн засгийн үнэлгээний 20-40 хувиар тооцно (Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 12.1.2, 12.1.3, 17.1.2 дахь заалт,  Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 23 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт).

 

Туршилтаар Хэнтий аймгийн Онон голд загас барих зөвшөөрлийг цахимаар олгож байна

Загасны нэр: Алгана
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 5,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 1,000 ₮
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Алтлаг хэлтэг
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 9,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 1,800 ₮
Латин нэр: Gobio soldatovi Berg, 1914
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Амар мөрний хилэм
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Амарын моголзой
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Амарын сугас
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 2,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 400 ₮
Загасны нэр: Амарын хадран
Латин нэр: Thymallus grubei Dybowski, 1869
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 4,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 800 ₮
Загасны нэр: Амарын хөөлөнхэй
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 4,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 800 ₮
Загасны нэр: Амарын цурхай
Латин нэр: Esox reichertii Dybowski, 1869
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 8,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 1,600 ₮
Загасны нэр: Байгалийн омуль
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 19,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 3,800 ₮
Загасны нэр: Буйрын гүрц
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Буйрын хавчигас
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Булуу цагаан
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 19,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 3,800 ₮
Загасны нэр: Бух зарам
Латин нэр: Coregonus peled (Gmelin, 1789)
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 14,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 2,800 ₮
Загасны нэр: Бух сугас
Латин нэр: Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 9,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 1,800 ₮
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Говийн эрээлж
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Гутаарь
Латин нэр: Lota lota (Linnaeus, 1758)
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 13,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 2,600 ₮
Загасны нэр: Дух давхаа
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Ердийн варлан
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Ердийн гүрц
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Ердийн хавчигас
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Ердийн цулбуурт
Латин нэр: Silurus asotus Linnaeus, 1758
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 9,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 1,800 ₮
Загасны нэр: Ердийн цурхай
Латин нэр: Esox lucius Linnaeus, 1758
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 20,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 4,000 ₮
Загасны нэр: Зантгар загас
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 64,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 12,800 ₮
Загасны нэр: Зүүнгарын сугас
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 3,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 600 ₮
Загасны нэр: Лаговскийн варлан
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Монгол хадран
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 5,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 1,000 ₮
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 12,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 2,400 ₮
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Латин нэр: Hemibarbus labeo (Pallas, 1776)
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 3,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 600 ₮
Загасны нэр: Мөнгөлөг хэлтэг
Латин нэр: Carassius gibelio (Bloch, 1782)
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 6,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 1,200 ₮
Загасны нэр: Наймас эрээлж
Латин нэр: Lefua costata Kessler, 1876
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Нуурын варлан
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 7,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 1,400 ₮
Латин нэр: Oreoleuciscus angusticephalus
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 7,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 1,400 ₮
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 7,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 1,400 ₮
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 7,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 1,400 ₮
Загасны нэр: Сахалт эрээлж
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Солдатовын гүрц
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Сугасан гүрц
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Тогтмолын цоохлой
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 3,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 600 ₮
Загасны нэр: Тул
Латин нэр: Hucho taimen (Pallas, 1773)
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 211,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 42,200 ₮
Загасны нэр: Тэсийн эрээлж
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Улаан живэрт
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 10,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 2,000 ₮
Загасны нэр: Улаан нүдэн
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 5,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 1,000 ₮
Латин нэр: Saurogobio dabryi Bleeker, 1871
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Халбаган жараа
Латин нэр: Rhodeus sericeus (Pallas, 1776)
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Ханхын гүрц
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Хөвсгөл хадран
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 5,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 1,000 ₮
Загасны нэр: Цагаан амар
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Цагаан догтор
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 67,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 13,400 ₮
Загасны нэр: Цагаан загас
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 20,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 4,000 ₮
Латин нэр: Gobio tenuicorpus Mori, 1934
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Цагаан хадир
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 13,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 2,600 ₮
Загасны нэр: Чекановын варлан
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Шаргал үхэрдэй
Латин нэр: Tinca tinca (Linnaeus, 1758)
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 11,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 2,200 ₮
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Шивэр сахалт эрээлж
Латин нэр: Barbatula toni (Dybowski, 1869)
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Шивэр сугас
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 2,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 400 ₮
Загасны нэр: Шивэр хадран
Латин нэр: Thymallus arcticus Pallas, 1776
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Шивэр хилэм
Латин нэр: Acipenser baerii Brandt, 1869
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 700,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 140,000 ₮
Загасны нэр: Шивэр чимхүүр загас
Латин нэр: Cobitis melanoleuca Nicols,1925
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Шивэр эрээн живэрт
Латин нэр: Cottus sibiricus Kessler, 1889
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 17,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 3,400 ₮
Загасны нэр: Элсний эрээн живэрт
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Эрээн живэрт
Латин нэр: Cottus szanaga Dybowski, 1869
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: -
Төлбөрийн хэмжээ: -
Загасны нэр: Өлгөр цагаан
Экологи эдийн засгийн үнэлгээ: 12,000 ₮
Төлбөрийн хэмжээ: 2,400 ₮