Fish species

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Алганатан

Family: Алганыхан

Genus: Алганы

Common name (cyrillic): Алгана

Common name: Perch

Scientific name: Perca fluviatilis Linnaeus, 1758

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт анхааралд өртөөгүй.

Distribution: Хойд мөсөн далайн ай савын Сэлэнгэ мөрний сав газрын нуур голууд, Тэрхийн цагаан, Өгий, Хөвсгөл нуур, Дархадын Доод Цагаан нуурт, Номхон далайн ай савын Хэрлэн, Онон, Оршуун, Халх гол, Буйр нуурт тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Алтайн сугасны

Common name (cyrillic): Алтайн давжаа сугасны голын хэлбэр

Common name: Altai’s small Osman “Dwarf “ form

Scientific name: Oreoleuciscus humilis (Warpachowski, 1889)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт эмзэг, B2ab (ii,iii,iv,v).

Distribution: Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савын Говийн хөндийн нуурууд, Орог, Таацын Цагаан, Бөөн Цагаан нуур, Онги, Түйн, Байдраг, Таацын гол, Увс нуур, түүний цутгал Нарийны гол, Тэсийн гол, Хойд мөсөн далайн ай савын Сангийн далай нуур, Хүйтэний гол, Тарна, Шилүүт, Хар бухын голд тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Алтайн сугасны

Common name (cyrillic): Алтайн давжаа сугасны нуурын хэлбэр

Common name: Lake form

Scientific name: Oreoleuciscus humilis (Warpachowski, 1889)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт эмзэг, B2ab (ii,iii,iv,v).

Distribution: Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савын Говийн хөндийн нууруудын Орог, Таацын Цагаан, Улаан нуур, Бөөн Цагаан нуур, Сангийн далай нуур, Баян нуур, Увс нуурт тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Хэлтэг

Common name (cyrillic): Алтлаг хэлтэг

Common name: Crucian carp

Scientific name: Carassius carassius (Linnaeus, 1758)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй

Distribution: Булган голд тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Гүрц

Common name (cyrillic): Амар мөрний морин гүрц

Common name: Amur gudgeon

Scientific name: Gobio soldatovi Berg, 1914

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг.

Distribution: Номхон далайн ай савын Буйр нуурт тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Яст загас

Group: Хилэмтэн

Family: Хилэмийнхэн

Genus: Хилэм

Common name (cyrillic): Амар мөрний хилэм

Common name: Amur sturgeon

Scientific name: Acipenser schrenckii Brandt, 1869

Fish distribution

Security status: Дэлхийн хэмжээнд: (Устаж болзошгүй, A1acd & A2d), Бүс Нутагт: (Мэдээлэл дутмаг)

Distribution: Онон голд байх магадлалтай хэмээн тэмдэглэгдсэн.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Эрээлжийнхэн

Genus: Яралжийн төрөл

Common name (cyrillic): Амарын моголзой

Common name: Amur weather loach

Scientific name: Misgurnus mohoity (Dybowskii, 1869)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт анхааралд өртөхөөргүй.

Distribution: Номхон далайн ай савын Онон, Хэрлэн, Улз, Халх гол, Буйр нуурт, түүнчлэн Хойд мөсөн далайн ай савын Сэлбэ голд тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Сугас

Common name (cyrillic): Амарын сугас

Common name: Amur ide

Scientific name: Leuciscus waleskii (Linnaeus, 1758)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг

Distribution: Номхон далайн ай савын Хэрлэн, Онон, Балж, Адарга, Халх, Оршуун, Нөмрөг гол, Буйр нуурт тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Яргайтан

Family: Хадрангынхан

Genus: Хадран

Common name (cyrillic): Амарын хадран

Common name: Amur grayling

Scientific name: Thymallus grubei Dybowski, 1869

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт устаж болзошгүй, B2ab(iii, v)

Distribution: Онон, Хэрлэн тэдгээрийн цутгал голуудад тархана. Халх гол, Буйр нуурт тэмдэглэгдсэн төдий.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Хөөлөнхэй

Common name (cyrillic): Амарын хөөлөнхэй

Common name: Pseudorasbora

Scientific name: Pseudorasbora parva (Temmink and Schlegel, 1846)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг

Distribution: Номхон далайн ай савын, Хэрлэн, Онон, Улз, Оршуун, Халх гол, Буйр нуурт тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Цурхайтан

Family: Цурхайнханы

Genus: Цурхай

Common name (cyrillic): Амарын цурхай

Common name: Amur pike

Scientific name: Esox reichertii Dybowski, 1869

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт анхааралд өртөхөөргүй.

Distribution: Хэрлэн, Онон, Оршуун, Халх гол, Буйр нуурт тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Яргайтан

Family: Цагаасагынхан

Genus: Цагаан загас

Common name (cyrillic): Байгалийн омуль

Common name: Baikal omul

Scientific name: Coregonus migratorius (Georgi, 1775)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг

Distribution: Байгаль нуурын савд тархсан. Үржлийнхээ үед Сэлэнгэ мөрөн, Орхон голыг өгсдөг. Монголд Завхан аймгийн Улаагчны Хар нуурт нутагшуулсан.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Монхор гүрц

Common name (cyrillic): Буйрын гүрц

Common name: Long-nosed gudgeon

Scientific name: Microphysogobio tungtingensis (Nichols, 1926)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг.

Distribution: Номхон далайн ай савын Буйр нуур, Халх голын адаг орчмоор тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Хавчигас

Common name (cyrillic): Буйрын хавчигас

Common name: Buir hemiculter

Scientific name: Hemiculter warpachovskii Nikolskii, 1903

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Distribution: Номхон далайн ай савын Буйр нуур, Халх голд тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Мөрөг

Common name (cyrillic): Булуу цагаан

Common name: Asian common carp

Scientific name: Cyprinus rubrofuscus Lacepede, 1803

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй

Distribution: 1935 онд Амар мөрний саваас Ангар мөрөнд аваачиж нутагшуулсан булууцагаан Сэлэнгэ мөрөн өгсөж Орхон голоор дамжин Өгий нуурт ирж суурьшсан. 2000-2005 оны үед Өгий нуураас загас агнуурт бага хэмжээгээр баригдаж байна. Номхон далайн ай савын Онон, Хэрлэн, Халх гол, Дөрөө, Буйр нуурт тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Яргайтан

Family: Цагаасагынхан

Genus: Цагаан загас

Common name (cyrillic): Бух зарам

Common name: Peled

Scientific name: Coregonus peled (Gmelin, 1789)

Fish distribution

Security status:

Distribution: Монголд Хөвсгөл аймгийн Доод Цагаан нуур, Завхан аймгийн Улаагчны Хар нуур, Өвөрхангай аймгийн Найман нуурт нутагшуулсан.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Сугас

Common name (cyrillic): Бух сугас

Common name: Ide

Scientific name: Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт ховордож болзошгүй.

Distribution: Хойд мөсөн далайн Сэлэнгэ мөрний савын голууд, Өгий нуурт тархана.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Тачановын гүрц

Common name (cyrillic): Владислав, Тачановын гүрц

Common name: Sharp-jawed minnow

Scientific name: Ladislavia taczanowskii Dybowski, 1869

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг

Distribution: Номхон далайн ай савын Онон, Балж, Хурхын гол түүний цутгал голуудаар тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Яргайтан

Family: Эрээлжийнхэн

Genus: Эрээлж

Common name (cyrillic): Говийн эрээлж

Common name: Gobi loach

Scientific name: Barbatula dgebuadzei (Ptokofiev, 2003)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт устаж болзошгүй, B2ab(iii).

Distribution: Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савын Говийн хөндийн нууруудын Байдраг голын сав газрын Загийн голд тархана.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Сагамхайтан

Family: Гутаарийнхан

Genus: Гутаарийн

Common name (cyrillic): Гутаарь

Common name: Burbot

Scientific name: Lota lota (Linnaeus, 1758)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг.

Distribution: Хойд мөсөн далайн ай савын Сэлэнгэ мөрний сав газрын нуур голууд, Тэрхийн цагаан, Өгий, Хөвсгөл нуур, Дархадын Доод Цагаан нуурт, Номхон далайн ай савын Хэрлэн, Онон, Оршуун, Халх гол, Буйр нуурт тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Давх

Common name (cyrillic): Дух давхаа

Common name: Silver carp

Scientific name: Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Distribution: Номхон далайн ай савын Оршуун гол, Буйр нуурт тэмдэглэгдсэн төдий.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Варлангийн

Common name (cyrillic): Ердийн варлан

Common name: Common minnow

Scientific name: Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт анхааралд өртөхөөргүй

Distribution: Ердийн варлан хамгийн өргөн тархалттай загас. Төв азийн гадагш урсгалгүй ай саваас бусад ай савын Шишгэд, Сэлэнгэ, Дэлгэр мөрөн, Идэр, Чулуут, Хануй, Хүнүй, Орхон, Ерөө, Хараа, Цөх, Хүдэр, Туул, Хөвсгөл, Тэрхийн цагаан, Дархадын нуурууд, Булган гол, Өгий нуур, Онон, Хэрлэн, Халх, Оршуун гол, Буйр нуур зэрэг бараг бүх гол мөрөн, нуурт амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Гүрц

Common name (cyrillic): Ердийн гүрц

Common name: Irtysh gudgeon

Scientific name: Gobio acutipinnatus Menschikov, 1939

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Distribution: Иртыш мөрний сав газрын нуур, голуудаар тархан амьдарна. Монголд Булган голд тэмдэглэгдсэн.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Хавчиганы төрөл

Common name (cyrillic): Ердийн хавчигас

Common name: Hemiculter

Scientific name: Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1855)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Distribution: Номхон далайн ай савын Буйр нуур, Халх голын адгаар тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Цулбууртан

Family: Цулбууртынхан

Genus: Цулбууртын

Common name (cyrillic): Ердийн цулбуурт

Common name: East Asian catfish

Scientific name: Silurus asotus Linnaeus, 1758

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт анхааралд өртөхөөргүй.

Distribution: Номхон далайн ай савын Буйр нуур, Оршуун, Халх, Онон, Хэрлэн гол тэдгээрийн цутгал голууд, жижиг нуураар тархан амьдарна. Оросын Холбооны Улсын Галуут нуурт 1940 онд нутагшуулсаны дүнд Хойд мөсөн далайн ай савын Сэлэнгэ мөрнийг өгсөж Орхон, Хараа, Туул, Ерөө гол, Өгий нуурт тархах болсон.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Цурхайтан

Family: Цурхайнханы

Genus: Цурхай

Common name (cyrillic): Ердийн цурхай

Common name: Pike

Scientific name: Esox lucius Linnaeus, 1758

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт анхааралд өртөхөөргүй.

Distribution: Сэлэнгэ мөрөн түүний цутгал голууд, Өгий, Тэрхийн цагаан нуурт тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Живэртэн

Family: Живэртийнхэн

Genus: Зантгарын

Common name (cyrillic): Зантгар загас

Common name: Haitej sculpin

Scientific name: Mesocottus haitej (Dybowski, 1869)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг.

Distribution: Онон голын сав газарт тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Сугас

Common name (cyrillic): Зүүнгарын сугас

Common name: Dzungarian dace

Scientific name: Leuciscus dzungaricus (Koch and Paepke, 1998)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт устаг болзошгүй, B1ab(v) болон 2ab(v).

Distribution: Булган голд Монгол-Хятадын хилийн дээд хэсэгт тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Варлангийн

Common name (cyrillic): Лаговскийн варлан

Common name: Lagowskii’s minnow

Scientific name: Rhynchocypris lagowskii (Pallas, 1814)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг

Distribution: Хойд мөсөн далайн Сэлэнгэ мөрний сав газар, Туул голын сав газар, Номхон далайн ай савын Хэрлэн, Онон, Улз, Халх, Оршуун, Буйр нуурт тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Яргайтан

Family: Хадрангынхан

Genus: Хадран

Common name (cyrillic): Монгол хадран

Common name: Mongolian grayling

Scientific name: Thymallus brevirostris Kessler, 1879

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт эмзэг, B2ab(iii, v)

Distribution: Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савын унаган загас. Ховд, Буянт, Бөх мөрөн, Хариг, Чигэстэй, Богд, Яруу, Завхан гол, Хотон, Хоромдог, Хоргон, Даян, Ачит, Айраг, Хар, Хар-Ус, Хонгор-Өлөн, Толбо, Хөх нуурт тархан амьдардаг.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Цагаан догтор

Common name (cyrillic): Монголын улаан далбаат

Common name: Mongolian culter

Scientific name: Chanodichthys mongolicus (Basilewsky, 1855)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй

Distribution: Номхон далайн ай савын Буйр нуур, Халхын голд тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Яргайтан

Family: Хулдынхан

Genus: Зэвэг

Common name (cyrillic): Монхор хоншоорт/Амарын зэвэг

Common name: Blunt-snouted lenoк

Scientific name: Brachymystax tumensis Mori, 1930

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Distribution: Номхон далайн ай савын Онон гол, түүний цутгал Балж, Агацын голд тархана.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Морин загас

Common name (cyrillic): Морин тавхарал, морин загас

Common name: Horse gudgeon

Scientific name: Hemibarbus labeo (Pallas, 1776)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг.

Distribution: Номхон далайн ай савын Хэрлэн, Халхын гол, Оршуун, Буйр нуурт тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Хэлтэг

Common name (cyrillic): Мөнгөлөг хэлтэг

Common name: Prussian carp

Scientific name: Carassius gibelio (Bloch, 1782)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт анхааралд өртөхөөргүй.

Distribution: Хойд мөсөн далайн ай савын Сэлэнгэ мөрний сав Орхон, Хараа, Ерөө, Туул, Өгий нуурт, Номхон далайн ай савын Онон, Хэрлэн, Улз, Цөх гол, Хөх, Буйр, Халх гол, Дөрөө, Тээлийн цагаан нуурт тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Эрээлжийнхэн

Genus: Найман сахалт эрээлж

Common name (cyrillic): Наймас эрээлж

Common name: Lefua

Scientific name: Lefua costata Kessler, 1876

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Distribution: Номхон далайн ай савын Азаргын гол, Тамсагийн булаг болон Буйр нуурын савд багтах бусад голуудад тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Варлангийн

Common name (cyrillic): Нуурын варлан

Common name: Lake minnow

Scientific name: Eupallasella percnurus (Pallas, 1814)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг

Distribution: Нуурын варлан Хойд мөсөн далайн ай савын Сэлэнгэ мөрөн түүний цутгал, Эг, Үүрийн гол, Туул, Орхон, Сэлбэ гол, Өгий, Хөвсгөл нуур, Эг, Үүрийн гол, Номхон далайн ай савын Буйр нуур, Хэрлэн, Онон, Улз, Халх голуудад амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Алтайн сугасны

Common name (cyrillic): Потанины Алтайн сугас

Common name: Potanin’s osman

Scientific name: Oreoleuciscus potanini (Kessler, 1879)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт анхааралд өртөхөөргүй

Distribution: Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савын Их нууруудын хотгорын Хар, Хар-ус, Дөргөн нуур, Чоно харайхын гол, Айраг, Хяргас нуур, Завхан гол, Алтайн өндөрлөгийн Хотон, Хоргон, Даян, Ачит, Толбо нуур, Ховд голд тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Алтайн сугасны

Common name (cyrillic): Потанины Алтайн сугасны махан идэшт нохой сугас

Common name: Potanin’s Osman “Piscivorous” form

Scientific name: Oreoleuciscus angusticephalus

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт анхааралд өртөхөөргүй.

Distribution: Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савын Их нууруудын хотгорын Хар, Хар-Ус, Дөргөн нуур, Чоно харайхын гол, Тээлийн гол, Завхан гол, Айраг, Хяргас нуур, Алтайн өндөрлөгийн Хотон, Хоргон, Даян нуур, Үүрэг нуур түүний цутгал голууд, Ачит нуур түүний цутгал голууд, Толбо нуур, Ховд голд тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Алтайн сугасны

Common name (cyrillic): Потанины Алтайн сугасны ургамал идэшт шар сугас

Common name: Potanin’s Osman “Herbivorous” form

Scientific name: Oreoleuciscus potanini (Kessler, 1879)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт анхааралд өртөхөөргүй.

Distribution: Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савын Их нууруудын хотгорын Хар, Хар-Ус, Дөргөн нуур, Чоно харайхын гол, Тээлийн гол, Завхан гол, Айраг, Хяргас нуур, Алтайн өндөрлөгийн Хотон, Хоргон, Даян нуур, Үүрэг нуур түүний цутгал голууд, Ачит нуур түүний цутгал голууд, Толбо нуур, Ховд голд тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Алтайн сугасны

Common name (cyrillic): Потанины Алтайн сугасны шөвгөр хоншоорт хэлбэр

Common name: Potanin’s Osman “Long snout” form

Scientific name: Oreoleuciscus potanini (Kessler, 1879)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт эмзэг, B1ab(v)

Distribution: Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савын Хар нуур, Ногоон нуур түүнийг холбосон Хомын хоолойд тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Эрээлжийнхэн

Genus: Эрээлж

Common name (cyrillic): Сахалт эрээлж

Common name: Terek stony loach

Scientific name: Barbatula compressirostris Warpachowski, 1897

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Distribution: Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савын Ховд голын савд тархана.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Хар гүрц

Common name (cyrillic): Солдатовын гүрц

Common name: Amur marble gudgeon

Scientific name: Sarcocheilichthys soldatovi (Berg, 1914)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Distribution: Буйр нуурт тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Сугасан гүрцийн төрөл

Common name (cyrillic): Сугасан гүрц

Common name: Manchurian gudgeon

Scientific name: Gnathopogon strigatus (Regan, 1908)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Distribution: Номхон далайн ай савын Буйр нуурт тэмдэглэгдсэн.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Алганатан

Family: Цоохлойхоны

Genus: Цоохлойн

Common name (cyrillic): Тогтмолын цоохлой

Common name: Amur sleeper

Scientific name: Perccottus glenii Dybowski, 1877

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Distribution: Буйр нуур, Оршуун, Халх гол, Хар усан тохойд тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Морин загас

Common name (cyrillic): Толбот морин тавхарал

Common name: Spotted horse gudgeon

Scientific name: Hemibarbus maculatus (Bleeker, 1871)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг

Distribution: Номхон далайн ай савын Хэрлэн, Халхын гол, Оршуун, Буйр нуурт тархан амьдарна

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Яргайтан

Family: Хулдынхан

Genus: Тул

Common name (cyrillic): Тул

Common name: Taimen

Scientific name: Hucho taimen (Pallas, 1773)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт устаж болзошгүй, A2de болон A3de болон B2ab (iii,v).

Distribution: Сэлэнгэ мөрөн түүний цутгал голууд, Идэр, Чулуут, Дэлгэрмөрөн, Эг, Үүр, Орхон, Туул, Ерөө, Шишхэд, Тэнгис, Хөг, Доод Цагаан нуур, Тамир, Суман, Тэрхийн цагаан нуур зэрэг Хойд мөсөн далайн ай савын нуур, голууд Хэрлэн, Онон, Балж, Нөмрөг, Халх гол, Буйр нуур зэрэг Номхон далайн ай савын нуур, голуудад тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Эрээлжийнхэн

Genus: Эрээлж

Common name (cyrillic): Тэсийн эрээлж

Common name: Tes Gol loach

Scientific name: Triplophysa gundriseri Prokofiev, 2002

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг.

Distribution: Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савын Тэсийн гол, Сангийн далай нуурт тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Улаан живэр

Common name (cyrillic): Улаан живэрт

Common name: False asp

Scientific name: Pseudaspius leptocephalus (Pallas, 1776)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг

Distribution: Номхон далайн ай савын Буйр, Хэрлэн, Онон, Оршуун, Халх голд тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Улаан нүдэн

Common name (cyrillic): Улаан нүдэн

Common name: Roach

Scientific name: Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт анхааралд өртөхөөргүй

Distribution: Сэлэнгийн савын голууд Орхон, Туул, Хараа, Ерөө, Цөх, Хүдэр, Идэр, Чулуут, Дэлгэрмөрөн, Эгийн гол, Өгий, Тэрхийн цагаан, Хөвсгөл нуурт, Ховд аймгийн нутаг дахь Булган голд түгээмэл тархсан.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Хадаасан гүрцийн төрөл

Common name (cyrillic): Хадаасан гүрц ба Монхор гүрц

Common name: Lizard gudgeon

Scientific name: Saurogobio dabryi Bleeker, 1871

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй

Distribution: Номхон далайн ай савын Буйр нуурт тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Халбаган загас

Common name (cyrillic): Халбаган жараа

Common name: Amur bitterling

Scientific name: Rhodeus sericeus (Pallas, 1776)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг.

Distribution: Номхон далайн ай савын Хэрлэн, Онон, Халх, Оршуун гол, Буйр нуурт тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Ханхын гүрцийн төрөл

Common name (cyrillic): Ханхын гүрц

Common name: Khanka gudgeon

Scientific name: Squalidus chankaensis (Dybowski, 1872)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Distribution: Номхон далайн ай савын Буйр нуурт тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Халбаган загасны

Common name (cyrillic): Хатгуурт халбаган загас

Common name: Amur spiny bitterling

Scientific name: Acheilognathus asmussi (Dybowski, 1872)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт ховордож болзошгүй.

Distribution: Номхон далайн ай савын Хэрлэн, Онон, Халх, Оршуун гол, Буйр нуурт тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Эрүүгүйтэн загас

Group: Дугариг амтан

Family: Хорхой загасныхан

Genus: Хорхой загас

Common name (cyrillic): Хорхой загас, могор, дугариг амтан

Common name: Eastern brook lamprey

Scientific name: Lethenteron reissneri Dybowski, 1869)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Distribution: Номхон далайн ай савын Онон, Балжийн голд тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Яргайтан

Family: Хадрангынхан

Genus: Хадран

Common name (cyrillic): Хөвсгөл хадран

Common name: Hovsgol grayling

Scientific name: Thymallus nigrescens Dorogostaiskym 1923

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт устаж болзошгүй, B2ab (i,ii,iii,iv,v).

Distribution: Хөвсгөл хадран зөвхөн Хөвсгөл нуур, түүний цутгал голуудад амьдардаг унаган загас.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Цагаан амар

Common name (cyrillic): Цагаан амар

Common name: Grass carp

Scientific name: Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Distribution: Номхон далайн ай савын Буйр нуурт тэмдэглэгдсэн төдий.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Цагаан догтор

Common name (cyrillic): Цагаан догтор

Common name: Red fin culter

Scientific name: Chanodichthys erythropterus (Basilewsky, 1855)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй

Distribution: Номхон далайн ай савын Буйр нуурт тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Яргайтан

Family: Цагаасагынхан

Genus: Цагаан загас

Common name (cyrillic): Цагаан загас

Common name: Arctic white fish, pidschian

Scientific name: Coregonus pidschian (Gmelin, 1788)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт устаж болзошгүй, B2ab(iii, v).

Distribution: Хойд мөсөн далайн ай савын Дархадын хотгорын нуур, голууд, Эг, Үүр, Идэр, Сэлэнгэ мөрөнд тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Гүрцийн төрөл

Common name (cyrillic): Цагаан сэлүүрт гүрц ба Сахалт гүрц

Common name: Eastern white fin gudgeon

Scientific name: Gobio tenuicorpus Mori, 1934

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Distribution: Номхон далайн ай савын Халх, Буйр нуурт тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Яргайтан

Family: Цагаасагынхан

Genus: Цагаан загас

Common name (cyrillic): Цагаан хадир

Common name: Chadary

Scientific name: Coregonus chadary Dybowski, 1869

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг.

Distribution: Онон түүний цутгал Балж, Хурх гол, зарим жижиг нуурт тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Варлангийн

Common name (cyrillic): Чекановын варлан

Common name: Czekanowskii’s minnow (Англи нэр)

Scientific name: Rhynchocypris czekanowskii (Dybowski, 1869)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг.

Distribution: Номхон далайн ай савын Хэрлэн, Онон, Балж, Улз, Халх гол, Буйр нуурт тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Үхэрдэй

Common name (cyrillic): Шаргал үхэрдэй

Common name: Tench

Scientific name: Tinca tinca (Linnaeus, 1758)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй

Distribution: Булган голд ховор тохиолдоно.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Гүрцийн төрөл

Common name (cyrillic): Шивэр гүрц ба морин гүрц

Common name: Dog-faced gudgeon

Scientific name: Gobio cynocephalus Dybowski, 1869

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг.

Distribution: Онон, Хэрлэн, Халх, Буйр нуурт тархан амьдарна. Сэлэнгэ мөрөн түүний ай савын голууд, Булган голд тохиолдох магадлалтай.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Эрээлжийнхэн

Genus: Сахалт эрээлж

Common name (cyrillic): Шивэр сахалт эрээлж

Common name: Siberian stone loach

Scientific name: Barbatula toni (Dybowski, 1869)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт анхааралд өртөхөөргүй

Distribution: Манай орны Хойд мөсөн далай, Номхон далай, Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савын гол, нуур болох Булган гол, Тэсийн гол, Нарийний гол, Их нууруудын хотгорын Хар-ус нуур, Хар нуур, Чонохарайх гол, Тээлийн гол, Завхан гол, Ховд гол, Алтайн өндөрлөгийн Хотон, Хоргон, Даян нуур, Говийн хөндийн нуур, голууд болох Түйн гол, Онги гол, Таацын цагаан гол, Байдраг гол, Орог нуур, Таацын цагаан нуур голуудад тархсан байна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Сугас

Common name (cyrillic): Шивэр сугас

Common name: Siberian dace

Scientific name: Leuciscus baicalensis (Dybowski, 1874)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт анхааралд өртөхөөргүй.

Distribution: Хойд мөсөн далайн ай савын Сэлэнгэ мөрөн түүний цутгал голууд, Орхон Туул, Булган гол, Өгий, Тэрхийн Цагаан нуурт тархан амьдарна. Дархадын хотгорын доод Шишхэд, Доод Цагаан нуурт тэмдэглэсэн.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Яргайтан

Family: Хадрангынхан

Genus: Хадран

Common name (cyrillic): Шивэр хадран

Common name: Arctic grayling

Scientific name: Thymallus arcticus Pallas, 1776

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт ховордож болзошгүй.

Distribution: Хойд мөсөн далайн ай савын Сэлэнгэ мөрний бүх цутгал голууд, Хар Эрчисийн эхэн Хуримт, Сонгинот, Ёлтын гол, Дархадын хотгорын нуур, гол, Хөвсгөл, Тэрхийн Цагаан нуур, Туул голын эх, Орхон гол мөн Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савын Ховд гол, түүний Хар-Ус нуурт цутгах хүртэл, Хотон, Хоргон, Хоромдог, Даян нуурт тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Яст загас

Group: Хилэмтэн

Family: Хилэмийнхэн

Genus: Хилэм

Common name (cyrillic): Шивэр хилэм

Common name: Siberian sturgeon

Scientific name: Acipenser baerii Brandt, 1869

Fish distribution

Security status: Дэлхийн хэмжээнд: Эмзэг A2d. Бүс нутагт: Устаж байгаа,, B2ab (iii,v).

Distribution: Сэлэнгэ, Дэлгэрмөрөн, Идэр, Тамир-Орхоны бэлчир, Орхон голыг өгсөн нүүдэллэж түрсээ шахна. Үржлийнхээ дараа Байгаль нуур луу нүүдэллэнэ. Монгол дахь тархалт нь тодорхой бус учир тэмдэглэгдэж болох магадлалтай голын сав газрыг зурагт тэмдэглэв.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Эрээлжийнхэн

Genus: Яралжийн төрөл

Common name (cyrillic): Шивэр чимхүүр загас

Common name: Spiny loach

Scientific name: Cobitis melanoleuca Nicols,1925

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт анхааралд өртөхөөргүй.

Distribution: Хойд мөсөн далайн ай савын Сэлэнгэ мөрний сав, Орхон, Туул гол, Хөвсгөл нуур, Өгий нуурт, Номхон далайн ай савын Онон, Хэрлэн голын сав газар, Булган голд тархана.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Живэртэн

Family: Живэртийнхэн

Genus: Эрээн живэрт

Common name (cyrillic): Шивэр эрээн живэрт

Common name: Siberian sculpin

Scientific name: Cottus sibiricus Kessler, 1889

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг.

Distribution: Сайн судлагдаагүй. Магадгүй Хойд мөсөн далайн ай савын Сэлэнгэ, Орхон голд тархан амьдрах магадлалтай.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Яргайтан

Family: Хулдынхан

Genus: Зэвэг

Common name (cyrillic): Шөвгөр хоншоорт/Ердийн зэвэг

Common name: Lenok or Asian trout

Scientific name: Brachymystax lenok (Pallas, 1773)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт эмзэг, A3d.

Distribution: Сэлэнгэ, Дэлгэр мөрөн, Идэр, Орхон, Ерөө, Туул, Чулуут, Суман гол, Тэрхийн Цагаан нуур, Хөвсгөл нуур, Дархадын хотгорын нуур голууд зэрэг Хойд мөсөн далайн ай савд, мөн Онон, Хэрлэн, Халх гол, Буйр нуур зэрэг Номхон далайн ай савын нуур, голд тархана.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Живэрт

Family: Живэртийнхэн

Genus: Элсний эрээн живэрт

Common name (cyrillic): Элсний эрээн живэрт

Common name: Kessler’s sculpin

Scientific name: Leocottus kesslerii (Dybowski, 1874)

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг.

Distribution: Хойд мөсөн далайн ай савын Сэлэнгэ мөрний адаг.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Живэртэн

Family: Живэртийнхэн

Genus: Эрээн живэрт

Common name (cyrillic): Эрээн живэрт

Common name: Amur sculpin

Scientific name: Cottus szanaga Dybowski, 1869

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг.

Distribution: Онон гол түүний цутгал голуудад тархан амьдарна.

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Өлгөр

Common name (cyrillic): Өлгөр цагаан

Common name: White culter

Scientific name: Culter alburnus Basilewsky, 1855

Fish distribution

Security status: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Distribution: Номхон далайн ай савын Буйр нуур, түүний холбоо Баян нуур, Халх голын адагт тархан амьдарна.