АГНАХ, БАРИХ ЗАГАСНЫ ДЭЭД ХЭМЖЭЭ

Тухайн жилийн агнах,барих тоог харах бол сонгоно уу?
Аймаг: Хэнтий
Он: 2021
Ахуйн зориулалтаар: 1500 ш
Тусгай зориулалтаар: 690 ш
Аймаг: Хэнтий
Он: 2020
Ахуйн зориулалтаар: 1600 ш
Тусгай зориулалтаар: 880 ш
Аймаг: Хэнтий
Он: 2019
Ахуйн зориулалтаар: 1850 ш
Тусгай зориулалтаар: -
Аймаг: Хэнтий
Он: 2018
Ахуйн зориулалтаар: 1565 ш
Тусгай зориулалтаар: -
Аймаг: Хэнтий
Он: 2017
Ахуйн зориулалтаар: 1000 ш
Тусгай зориулалтаар: 80 ш
Аймаг: Архангай
Он: 2016
Ахуйн зориулалтаар: 1000 ш
Тусгай зориулалтаар: -
Аймаг: Баян-Өлгий
Он: 2016
Ахуйн зориулалтаар: 2000 ш
Тусгай зориулалтаар: -
Аймаг: Булган
Он: 2016
Ахуйн зориулалтаар: 1000 ш
Тусгай зориулалтаар: 40 ш
Аймаг: Сэлэнгэ
Он: 2016
Ахуйн зориулалтаар: 2000 ш
Тусгай зориулалтаар: -
Аймаг: Төв
Он: 2016
Ахуйн зориулалтаар: 100 ш
Тусгай зориулалтаар: -
Аймаг: Хэнтий
Он: 2016
Ахуйн зориулалтаар: 1000 ш
Тусгай зориулалтаар: 80 ш
Аймаг: Хөвсгөл
Он: 2016
Ахуйн зориулалтаар: 2500 ш
Тусгай зориулалтаар: 60 ш
Аймаг: Дорноговь
Он: 2015
Ахуйн зориулалтаар: -
Тусгай зориулалтаар: -