Загасны зүйл

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Алганатан

Овог: Алганыхан

Төрөл: Алганы

Зүйлийн нэр: Алгана

Англи нэр: Perch

Латин нэр: Perca fluviatilis Linnaeus, 1758

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт анхааралд өртөөгүй.

Тархац: Хойд мөсөн далайн ай савын Сэлэнгэ мөрний сав газрын нуур голууд, Тэрхийн цагаан, Өгий, Хөвсгөл нуур, Дархадын Доод Цагаан нуурт, Номхон далайн ай савын Хэрлэн, Онон, Оршуун, Халх гол, Буйр нуурт тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Алтайн сугасны

Зүйлийн нэр: Алтайн давжаа сугасны голын хэлбэр

Англи нэр: Altai’s small Osman “Dwarf “ form

Латин нэр: Oreoleuciscus humilis (Warpachowski, 1889)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт эмзэг, B2ab (ii,iii,iv,v).

Тархац: Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савын Говийн хөндийн нуурууд, Орог, Таацын Цагаан, Бөөн Цагаан нуур, Онги, Түйн, Байдраг, Таацын гол, Увс нуур, түүний цутгал Нарийны гол, Тэсийн гол, Хойд мөсөн далайн ай савын Сангийн далай нуур, Хүйтэний гол, Тарна, Шилүүт, Хар бухын голд тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Алтайн сугасны

Зүйлийн нэр: Алтайн давжаа сугасны нуурын хэлбэр

Англи нэр: Lake form

Латин нэр: Oreoleuciscus humilis (Warpachowski, 1889)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт эмзэг, B2ab (ii,iii,iv,v).

Тархац: Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савын Говийн хөндийн нууруудын Орог, Таацын Цагаан, Улаан нуур, Бөөн Цагаан нуур, Сангийн далай нуур, Баян нуур, Увс нуурт тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Хэлтэг

Зүйлийн нэр: Алтлаг хэлтэг

Англи нэр: Crucian carp

Латин нэр: Carassius carassius (Linnaeus, 1758)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй

Тархац: Булган голд тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Гүрц

Зүйлийн нэр: Амар мөрний морин гүрц

Англи нэр: Amur gudgeon

Латин нэр: Gobio soldatovi Berg, 1914

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг.

Тархац: Номхон далайн ай савын Буйр нуурт тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Яст загас

Баг: Хилэмтэн

Овог: Хилэмийнхэн

Төрөл: Хилэм

Зүйлийн нэр: Амар мөрний хилэм

Англи нэр: Amur sturgeon

Латин нэр: Acipenser schrenckii Brandt, 1869

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Дэлхийн хэмжээнд: (Устаж болзошгүй, A1acd & A2d), Бүс Нутагт: (Мэдээлэл дутмаг)

Тархац: Онон голд байх магадлалтай хэмээн тэмдэглэгдсэн.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Эрээлжийнхэн

Төрөл: Яралжийн төрөл

Зүйлийн нэр: Амарын моголзой

Англи нэр: Amur weather loach

Латин нэр: Misgurnus mohoity (Dybowskii, 1869)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт анхааралд өртөхөөргүй.

Тархац: Номхон далайн ай савын Онон, Хэрлэн, Улз, Халх гол, Буйр нуурт, түүнчлэн Хойд мөсөн далайн ай савын Сэлбэ голд тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Сугас

Зүйлийн нэр: Амарын сугас

Англи нэр: Amur ide

Латин нэр: Leuciscus waleskii (Linnaeus, 1758)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг

Тархац: Номхон далайн ай савын Хэрлэн, Онон, Балж, Адарга, Халх, Оршуун, Нөмрөг гол, Буйр нуурт тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Яргайтан

Овог: Хадрангынхан

Төрөл: Хадран

Зүйлийн нэр: Амарын хадран

Англи нэр: Amur grayling

Латин нэр: Thymallus grubei Dybowski, 1869

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт устаж болзошгүй, B2ab(iii, v)

Тархац: Онон, Хэрлэн тэдгээрийн цутгал голуудад тархана. Халх гол, Буйр нуурт тэмдэглэгдсэн төдий.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Хөөлөнхэй

Зүйлийн нэр: Амарын хөөлөнхэй

Англи нэр: Pseudorasbora

Латин нэр: Pseudorasbora parva (Temmink and Schlegel, 1846)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг

Тархац: Номхон далайн ай савын, Хэрлэн, Онон, Улз, Оршуун, Халх гол, Буйр нуурт тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Цурхайтан

Овог: Цурхайнханы

Төрөл: Цурхай

Зүйлийн нэр: Амарын цурхай

Англи нэр: Amur pike

Латин нэр: Esox reichertii Dybowski, 1869

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт анхааралд өртөхөөргүй.

Тархац: Хэрлэн, Онон, Оршуун, Халх гол, Буйр нуурт тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Яргайтан

Овог: Цагаасагынхан

Төрөл: Цагаан загас

Зүйлийн нэр: Байгалийн омуль

Англи нэр: Baikal omul

Латин нэр: Coregonus migratorius (Georgi, 1775)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг

Тархац: Байгаль нуурын савд тархсан. Үржлийнхээ үед Сэлэнгэ мөрөн, Орхон голыг өгсдөг. Монголд Завхан аймгийн Улаагчны Хар нуурт нутагшуулсан.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Монхор гүрц

Зүйлийн нэр: Буйрын гүрц

Англи нэр: Long-nosed gudgeon

Латин нэр: Microphysogobio tungtingensis (Nichols, 1926)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг.

Тархац: Номхон далайн ай савын Буйр нуур, Халх голын адаг орчмоор тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Хавчигас

Зүйлийн нэр: Буйрын хавчигас

Англи нэр: Buir hemiculter

Латин нэр: Hemiculter warpachovskii Nikolskii, 1903

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Тархац: Номхон далайн ай савын Буйр нуур, Халх голд тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Мөрөг

Зүйлийн нэр: Булуу цагаан

Англи нэр: Asian common carp

Латин нэр: Cyprinus rubrofuscus Lacepede, 1803

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй

Тархац: 1935 онд Амар мөрний саваас Ангар мөрөнд аваачиж нутагшуулсан булууцагаан Сэлэнгэ мөрөн өгсөж Орхон голоор дамжин Өгий нуурт ирж суурьшсан. 2000-2005 оны үед Өгий нуураас загас агнуурт бага хэмжээгээр баригдаж байна. Номхон далайн ай савын Онон, Хэрлэн, Халх гол, Дөрөө, Буйр нуурт тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Яргайтан

Овог: Цагаасагынхан

Төрөл: Цагаан загас

Зүйлийн нэр: Бух зарам

Англи нэр: Peled

Латин нэр: Coregonus peled (Gmelin, 1789)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус:

Тархац: Монголд Хөвсгөл аймгийн Доод Цагаан нуур, Завхан аймгийн Улаагчны Хар нуур, Өвөрхангай аймгийн Найман нуурт нутагшуулсан.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Сугас

Зүйлийн нэр: Бух сугас

Англи нэр: Ide

Латин нэр: Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт ховордож болзошгүй.

Тархац: Хойд мөсөн далайн Сэлэнгэ мөрний савын голууд, Өгий нуурт тархана.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Тачановын гүрц

Зүйлийн нэр: Владислав, Тачановын гүрц

Англи нэр: Sharp-jawed minnow

Латин нэр: Ladislavia taczanowskii Dybowski, 1869

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг

Тархац: Номхон далайн ай савын Онон, Балж, Хурхын гол түүний цутгал голуудаар тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Яргайтан

Овог: Эрээлжийнхэн

Төрөл: Эрээлж

Зүйлийн нэр: Говийн эрээлж

Англи нэр: Gobi loach

Латин нэр: Barbatula dgebuadzei (Ptokofiev, 2003)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт устаж болзошгүй, B2ab(iii).

Тархац: Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савын Говийн хөндийн нууруудын Байдраг голын сав газрын Загийн голд тархана.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Сагамхайтан

Овог: Гутаарийнхан

Төрөл: Гутаарийн

Зүйлийн нэр: Гутаарь

Англи нэр: Burbot

Латин нэр: Lota lota (Linnaeus, 1758)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг.

Тархац: Хойд мөсөн далайн ай савын Сэлэнгэ мөрний сав газрын нуур голууд, Тэрхийн цагаан, Өгий, Хөвсгөл нуур, Дархадын Доод Цагаан нуурт, Номхон далайн ай савын Хэрлэн, Онон, Оршуун, Халх гол, Буйр нуурт тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Давх

Зүйлийн нэр: Дух давхаа

Англи нэр: Silver carp

Латин нэр: Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Тархац: Номхон далайн ай савын Оршуун гол, Буйр нуурт тэмдэглэгдсэн төдий.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Варлангийн

Зүйлийн нэр: Ердийн варлан

Англи нэр: Common minnow

Латин нэр: Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт анхааралд өртөхөөргүй

Тархац: Ердийн варлан хамгийн өргөн тархалттай загас. Төв азийн гадагш урсгалгүй ай саваас бусад ай савын Шишгэд, Сэлэнгэ, Дэлгэр мөрөн, Идэр, Чулуут, Хануй, Хүнүй, Орхон, Ерөө, Хараа, Цөх, Хүдэр, Туул, Хөвсгөл, Тэрхийн цагаан, Дархадын нуурууд, Булган гол, Өгий нуур, Онон, Хэрлэн, Халх, Оршуун гол, Буйр нуур зэрэг бараг бүх гол мөрөн, нуурт амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Гүрц

Зүйлийн нэр: Ердийн гүрц

Англи нэр: Irtysh gudgeon

Латин нэр: Gobio acutipinnatus Menschikov, 1939

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Тархац: Иртыш мөрний сав газрын нуур, голуудаар тархан амьдарна. Монголд Булган голд тэмдэглэгдсэн.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Хавчиганы төрөл

Зүйлийн нэр: Ердийн хавчигас

Англи нэр: Hemiculter

Латин нэр: Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1855)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Тархац: Номхон далайн ай савын Буйр нуур, Халх голын адгаар тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Цулбууртан

Овог: Цулбууртынхан

Төрөл: Цулбууртын

Зүйлийн нэр: Ердийн цулбуурт

Англи нэр: East Asian catfish

Латин нэр: Silurus asotus Linnaeus, 1758

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт анхааралд өртөхөөргүй.

Тархац: Номхон далайн ай савын Буйр нуур, Оршуун, Халх, Онон, Хэрлэн гол тэдгээрийн цутгал голууд, жижиг нуураар тархан амьдарна. Оросын Холбооны Улсын Галуут нуурт 1940 онд нутагшуулсаны дүнд Хойд мөсөн далайн ай савын Сэлэнгэ мөрнийг өгсөж Орхон, Хараа, Туул, Ерөө гол, Өгий нуурт тархах болсон.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Цурхайтан

Овог: Цурхайнханы

Төрөл: Цурхай

Зүйлийн нэр: Ердийн цурхай

Англи нэр: Pike

Латин нэр: Esox lucius Linnaeus, 1758

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт анхааралд өртөхөөргүй.

Тархац: Сэлэнгэ мөрөн түүний цутгал голууд, Өгий, Тэрхийн цагаан нуурт тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Живэртэн

Овог: Живэртийнхэн

Төрөл: Зантгарын

Зүйлийн нэр: Зантгар загас

Англи нэр: Haitej sculpin

Латин нэр: Mesocottus haitej (Dybowski, 1869)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг.

Тархац: Онон голын сав газарт тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Сугас

Зүйлийн нэр: Зүүнгарын сугас

Англи нэр: Dzungarian dace

Латин нэр: Leuciscus dzungaricus (Koch and Paepke, 1998)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт устаг болзошгүй, B1ab(v) болон 2ab(v).

Тархац: Булган голд Монгол-Хятадын хилийн дээд хэсэгт тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Варлангийн

Зүйлийн нэр: Лаговскийн варлан

Англи нэр: Lagowskii’s minnow

Латин нэр: Rhynchocypris lagowskii (Pallas, 1814)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг

Тархац: Хойд мөсөн далайн Сэлэнгэ мөрний сав газар, Туул голын сав газар, Номхон далайн ай савын Хэрлэн, Онон, Улз, Халх, Оршуун, Буйр нуурт тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Яргайтан

Овог: Хадрангынхан

Төрөл: Хадран

Зүйлийн нэр: Монгол хадран

Англи нэр: Mongolian grayling

Латин нэр: Thymallus brevirostris Kessler, 1879

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт эмзэг, B2ab(iii, v)

Тархац: Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савын унаган загас. Ховд, Буянт, Бөх мөрөн, Хариг, Чигэстэй, Богд, Яруу, Завхан гол, Хотон, Хоромдог, Хоргон, Даян, Ачит, Айраг, Хар, Хар-Ус, Хонгор-Өлөн, Толбо, Хөх нуурт тархан амьдардаг.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Цагаан догтор

Зүйлийн нэр: Монголын улаан далбаат

Англи нэр: Mongolian culter

Латин нэр: Chanodichthys mongolicus (Basilewsky, 1855)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй

Тархац: Номхон далайн ай савын Буйр нуур, Халхын голд тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Яргайтан

Овог: Хулдынхан

Төрөл: Зэвэг

Зүйлийн нэр: Монхор хоншоорт/Амарын зэвэг

Англи нэр: Blunt-snouted lenoк

Латин нэр: Brachymystax tumensis Mori, 1930

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Тархац: Номхон далайн ай савын Онон гол, түүний цутгал Балж, Агацын голд тархана.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Морин загас

Зүйлийн нэр: Морин тавхарал, морин загас

Англи нэр: Horse gudgeon

Латин нэр: Hemibarbus labeo (Pallas, 1776)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг.

Тархац: Номхон далайн ай савын Хэрлэн, Халхын гол, Оршуун, Буйр нуурт тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Хэлтэг

Зүйлийн нэр: Мөнгөлөг хэлтэг

Англи нэр: Prussian carp

Латин нэр: Carassius gibelio (Bloch, 1782)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт анхааралд өртөхөөргүй.

Тархац: Хойд мөсөн далайн ай савын Сэлэнгэ мөрний сав Орхон, Хараа, Ерөө, Туул, Өгий нуурт, Номхон далайн ай савын Онон, Хэрлэн, Улз, Цөх гол, Хөх, Буйр, Халх гол, Дөрөө, Тээлийн цагаан нуурт тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Эрээлжийнхэн

Төрөл: Найман сахалт эрээлж

Зүйлийн нэр: Наймас эрээлж

Англи нэр: Lefua

Латин нэр: Lefua costata Kessler, 1876

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Тархац: Номхон далайн ай савын Азаргын гол, Тамсагийн булаг болон Буйр нуурын савд багтах бусад голуудад тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Варлангийн

Зүйлийн нэр: Нуурын варлан

Англи нэр: Lake minnow

Латин нэр: Eupallasella percnurus (Pallas, 1814)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг

Тархац: Нуурын варлан Хойд мөсөн далайн ай савын Сэлэнгэ мөрөн түүний цутгал, Эг, Үүрийн гол, Туул, Орхон, Сэлбэ гол, Өгий, Хөвсгөл нуур, Эг, Үүрийн гол, Номхон далайн ай савын Буйр нуур, Хэрлэн, Онон, Улз, Халх голуудад амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Алтайн сугасны

Зүйлийн нэр: Потанины Алтайн сугас

Англи нэр: Potanin’s osman

Латин нэр: Oreoleuciscus potanini (Kessler, 1879)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт анхааралд өртөхөөргүй

Тархац: Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савын Их нууруудын хотгорын Хар, Хар-ус, Дөргөн нуур, Чоно харайхын гол, Айраг, Хяргас нуур, Завхан гол, Алтайн өндөрлөгийн Хотон, Хоргон, Даян, Ачит, Толбо нуур, Ховд голд тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Алтайн сугасны

Зүйлийн нэр: Потанины Алтайн сугасны махан идэшт нохой сугас

Англи нэр: Potanin’s Osman “Piscivorous” form

Латин нэр: Oreoleuciscus angusticephalus

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт анхааралд өртөхөөргүй.

Тархац: Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савын Их нууруудын хотгорын Хар, Хар-Ус, Дөргөн нуур, Чоно харайхын гол, Тээлийн гол, Завхан гол, Айраг, Хяргас нуур, Алтайн өндөрлөгийн Хотон, Хоргон, Даян нуур, Үүрэг нуур түүний цутгал голууд, Ачит нуур түүний цутгал голууд, Толбо нуур, Ховд голд тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Алтайн сугасны

Зүйлийн нэр: Потанины Алтайн сугасны ургамал идэшт шар сугас

Англи нэр: Potanin’s Osman “Herbivorous” form

Латин нэр: Oreoleuciscus potanini (Kessler, 1879)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт анхааралд өртөхөөргүй.

Тархац: Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савын Их нууруудын хотгорын Хар, Хар-Ус, Дөргөн нуур, Чоно харайхын гол, Тээлийн гол, Завхан гол, Айраг, Хяргас нуур, Алтайн өндөрлөгийн Хотон, Хоргон, Даян нуур, Үүрэг нуур түүний цутгал голууд, Ачит нуур түүний цутгал голууд, Толбо нуур, Ховд голд тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Алтайн сугасны

Зүйлийн нэр: Потанины Алтайн сугасны шөвгөр хоншоорт хэлбэр

Англи нэр: Potanin’s Osman “Long snout” form

Латин нэр: Oreoleuciscus potanini (Kessler, 1879)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт эмзэг, B1ab(v)

Тархац: Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савын Хар нуур, Ногоон нуур түүнийг холбосон Хомын хоолойд тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Эрээлжийнхэн

Төрөл: Эрээлж

Зүйлийн нэр: Сахалт эрээлж

Англи нэр: Terek stony loach

Латин нэр: Barbatula compressirostris Warpachowski, 1897

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Тархац: Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савын Ховд голын савд тархана.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Хар гүрц

Зүйлийн нэр: Солдатовын гүрц

Англи нэр: Amur marble gudgeon

Латин нэр: Sarcocheilichthys soldatovi (Berg, 1914)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Тархац: Буйр нуурт тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Сугасан гүрцийн төрөл

Зүйлийн нэр: Сугасан гүрц

Англи нэр: Manchurian gudgeon

Латин нэр: Gnathopogon strigatus (Regan, 1908)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Тархац: Номхон далайн ай савын Буйр нуурт тэмдэглэгдсэн.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Алганатан

Овог: Цоохлойхоны

Төрөл: Цоохлойн

Зүйлийн нэр: Тогтмолын цоохлой

Англи нэр: Amur sleeper

Латин нэр: Perccottus glenii Dybowski, 1877

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Тархац: Буйр нуур, Оршуун, Халх гол, Хар усан тохойд тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Морин загас

Зүйлийн нэр: Толбот морин тавхарал

Англи нэр: Spotted horse gudgeon

Латин нэр: Hemibarbus maculatus (Bleeker, 1871)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг

Тархац: Номхон далайн ай савын Хэрлэн, Халхын гол, Оршуун, Буйр нуурт тархан амьдарна

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Яргайтан

Овог: Хулдынхан

Төрөл: Тул

Зүйлийн нэр: Тул

Англи нэр: Taimen

Латин нэр: Hucho taimen (Pallas, 1773)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт устаж болзошгүй, A2de болон A3de болон B2ab (iii,v).

Тархац: Сэлэнгэ мөрөн түүний цутгал голууд, Идэр, Чулуут, Дэлгэрмөрөн, Эг, Үүр, Орхон, Туул, Ерөө, Шишхэд, Тэнгис, Хөг, Доод Цагаан нуур, Тамир, Суман, Тэрхийн цагаан нуур зэрэг Хойд мөсөн далайн ай савын нуур, голууд Хэрлэн, Онон, Балж, Нөмрөг, Халх гол, Буйр нуур зэрэг Номхон далайн ай савын нуур, голуудад тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Эрээлжийнхэн

Төрөл: Эрээлж

Зүйлийн нэр: Тэсийн эрээлж

Англи нэр: Tes Gol loach

Латин нэр: Triplophysa gundriseri Prokofiev, 2002

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг.

Тархац: Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савын Тэсийн гол, Сангийн далай нуурт тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Улаан живэр

Зүйлийн нэр: Улаан живэрт

Англи нэр: False asp

Латин нэр: Pseudaspius leptocephalus (Pallas, 1776)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг

Тархац: Номхон далайн ай савын Буйр, Хэрлэн, Онон, Оршуун, Халх голд тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Улаан нүдэн

Зүйлийн нэр: Улаан нүдэн

Англи нэр: Roach

Латин нэр: Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт анхааралд өртөхөөргүй

Тархац: Сэлэнгийн савын голууд Орхон, Туул, Хараа, Ерөө, Цөх, Хүдэр, Идэр, Чулуут, Дэлгэрмөрөн, Эгийн гол, Өгий, Тэрхийн цагаан, Хөвсгөл нуурт, Ховд аймгийн нутаг дахь Булган голд түгээмэл тархсан.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Хадаасан гүрцийн төрөл

Зүйлийн нэр: Хадаасан гүрц ба Монхор гүрц

Англи нэр: Lizard gudgeon

Латин нэр: Saurogobio dabryi Bleeker, 1871

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй

Тархац: Номхон далайн ай савын Буйр нуурт тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Халбаган загас

Зүйлийн нэр: Халбаган жараа

Англи нэр: Amur bitterling

Латин нэр: Rhodeus sericeus (Pallas, 1776)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг.

Тархац: Номхон далайн ай савын Хэрлэн, Онон, Халх, Оршуун гол, Буйр нуурт тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Ханхын гүрцийн төрөл

Зүйлийн нэр: Ханхын гүрц

Англи нэр: Khanka gudgeon

Латин нэр: Squalidus chankaensis (Dybowski, 1872)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Тархац: Номхон далайн ай савын Буйр нуурт тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Халбаган загасны

Зүйлийн нэр: Хатгуурт халбаган загас

Англи нэр: Amur spiny bitterling

Латин нэр: Acheilognathus asmussi (Dybowski, 1872)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт ховордож болзошгүй.

Тархац: Номхон далайн ай савын Хэрлэн, Онон, Халх, Оршуун гол, Буйр нуурт тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Эрүүгүйтэн загас

Баг: Дугариг амтан

Овог: Хорхой загасныхан

Төрөл: Хорхой загас

Зүйлийн нэр: Хорхой загас, могор, дугариг амтан

Англи нэр: Eastern brook lamprey

Латин нэр: Lethenteron reissneri Dybowski, 1869)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Тархац: Номхон далайн ай савын Онон, Балжийн голд тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Яргайтан

Овог: Хадрангынхан

Төрөл: Хадран

Зүйлийн нэр: Хөвсгөл хадран

Англи нэр: Hovsgol grayling

Латин нэр: Thymallus nigrescens Dorogostaiskym 1923

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт устаж болзошгүй, B2ab (i,ii,iii,iv,v).

Тархац: Хөвсгөл хадран зөвхөн Хөвсгөл нуур, түүний цутгал голуудад амьдардаг унаган загас.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Цагаан амар

Зүйлийн нэр: Цагаан амар

Англи нэр: Grass carp

Латин нэр: Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Тархац: Номхон далайн ай савын Буйр нуурт тэмдэглэгдсэн төдий.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Цагаан догтор

Зүйлийн нэр: Цагаан догтор

Англи нэр: Red fin culter

Латин нэр: Chanodichthys erythropterus (Basilewsky, 1855)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй

Тархац: Номхон далайн ай савын Буйр нуурт тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Яргайтан

Овог: Цагаасагынхан

Төрөл: Цагаан загас

Зүйлийн нэр: Цагаан загас

Англи нэр: Arctic white fish, pidschian

Латин нэр: Coregonus pidschian (Gmelin, 1788)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт устаж болзошгүй, B2ab(iii, v).

Тархац: Хойд мөсөн далайн ай савын Дархадын хотгорын нуур, голууд, Эг, Үүр, Идэр, Сэлэнгэ мөрөнд тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Гүрцийн төрөл

Зүйлийн нэр: Цагаан сэлүүрт гүрц ба Сахалт гүрц

Англи нэр: Eastern white fin gudgeon

Латин нэр: Gobio tenuicorpus Mori, 1934

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Тархац: Номхон далайн ай савын Халх, Буйр нуурт тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Яргайтан

Овог: Цагаасагынхан

Төрөл: Цагаан загас

Зүйлийн нэр: Цагаан хадир

Англи нэр: Chadary

Латин нэр: Coregonus chadary Dybowski, 1869

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг.

Тархац: Онон түүний цутгал Балж, Хурх гол, зарим жижиг нуурт тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Варлангийн

Зүйлийн нэр: Чекановын варлан

Англи нэр: Czekanowskii’s minnow (Англи нэр)

Латин нэр: Rhynchocypris czekanowskii (Dybowski, 1869)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг.

Тархац: Номхон далайн ай савын Хэрлэн, Онон, Балж, Улз, Халх гол, Буйр нуурт тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Үхэрдэй

Зүйлийн нэр: Шаргал үхэрдэй

Англи нэр: Tench

Латин нэр: Tinca tinca (Linnaeus, 1758)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй

Тархац: Булган голд ховор тохиолдоно.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Гүрцийн төрөл

Зүйлийн нэр: Шивэр гүрц ба морин гүрц

Англи нэр: Dog-faced gudgeon

Латин нэр: Gobio cynocephalus Dybowski, 1869

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг.

Тархац: Онон, Хэрлэн, Халх, Буйр нуурт тархан амьдарна. Сэлэнгэ мөрөн түүний ай савын голууд, Булган голд тохиолдох магадлалтай.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Эрээлжийнхэн

Төрөл: Сахалт эрээлж

Зүйлийн нэр: Шивэр сахалт эрээлж

Англи нэр: Siberian stone loach

Латин нэр: Barbatula toni (Dybowski, 1869)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт анхааралд өртөхөөргүй

Тархац: Манай орны Хойд мөсөн далай, Номхон далай, Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савын гол, нуур болох Булган гол, Тэсийн гол, Нарийний гол, Их нууруудын хотгорын Хар-ус нуур, Хар нуур, Чонохарайх гол, Тээлийн гол, Завхан гол, Ховд гол, Алтайн өндөрлөгийн Хотон, Хоргон, Даян нуур, Говийн хөндийн нуур, голууд болох Түйн гол, Онги гол, Таацын цагаан гол, Байдраг гол, Орог нуур, Таацын цагаан нуур голуудад тархсан байна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Сугас

Зүйлийн нэр: Шивэр сугас

Англи нэр: Siberian dace

Латин нэр: Leuciscus baicalensis (Dybowski, 1874)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт анхааралд өртөхөөргүй.

Тархац: Хойд мөсөн далайн ай савын Сэлэнгэ мөрөн түүний цутгал голууд, Орхон Туул, Булган гол, Өгий, Тэрхийн Цагаан нуурт тархан амьдарна. Дархадын хотгорын доод Шишхэд, Доод Цагаан нуурт тэмдэглэсэн.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Яргайтан

Овог: Хадрангынхан

Төрөл: Хадран

Зүйлийн нэр: Шивэр хадран

Англи нэр: Arctic grayling

Латин нэр: Thymallus arcticus Pallas, 1776

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт ховордож болзошгүй.

Тархац: Хойд мөсөн далайн ай савын Сэлэнгэ мөрний бүх цутгал голууд, Хар Эрчисийн эхэн Хуримт, Сонгинот, Ёлтын гол, Дархадын хотгорын нуур, гол, Хөвсгөл, Тэрхийн Цагаан нуур, Туул голын эх, Орхон гол мөн Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савын Ховд гол, түүний Хар-Ус нуурт цутгах хүртэл, Хотон, Хоргон, Хоромдог, Даян нуурт тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Яст загас

Баг: Хилэмтэн

Овог: Хилэмийнхэн

Төрөл: Хилэм

Зүйлийн нэр: Шивэр хилэм

Англи нэр: Siberian sturgeon

Латин нэр: Acipenser baerii Brandt, 1869

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Дэлхийн хэмжээнд: Эмзэг A2d. Бүс нутагт: Устаж байгаа,, B2ab (iii,v).

Тархац: Сэлэнгэ, Дэлгэрмөрөн, Идэр, Тамир-Орхоны бэлчир, Орхон голыг өгсөн нүүдэллэж түрсээ шахна. Үржлийнхээ дараа Байгаль нуур луу нүүдэллэнэ. Монгол дахь тархалт нь тодорхой бус учир тэмдэглэгдэж болох магадлалтай голын сав газрыг зурагт тэмдэглэв.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Эрээлжийнхэн

Төрөл: Яралжийн төрөл

Зүйлийн нэр: Шивэр чимхүүр загас

Англи нэр: Spiny loach

Латин нэр: Cobitis melanoleuca Nicols,1925

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт анхааралд өртөхөөргүй.

Тархац: Хойд мөсөн далайн ай савын Сэлэнгэ мөрний сав, Орхон, Туул гол, Хөвсгөл нуур, Өгий нуурт, Номхон далайн ай савын Онон, Хэрлэн голын сав газар, Булган голд тархана.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Живэртэн

Овог: Живэртийнхэн

Төрөл: Эрээн живэрт

Зүйлийн нэр: Шивэр эрээн живэрт

Англи нэр: Siberian sculpin

Латин нэр: Cottus sibiricus Kessler, 1889

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг.

Тархац: Сайн судлагдаагүй. Магадгүй Хойд мөсөн далайн ай савын Сэлэнгэ, Орхон голд тархан амьдрах магадлалтай.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Яргайтан

Овог: Хулдынхан

Төрөл: Зэвэг

Зүйлийн нэр: Шөвгөр хоншоорт/Ердийн зэвэг

Англи нэр: Lenok or Asian trout

Латин нэр: Brachymystax lenok (Pallas, 1773)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт эмзэг, A3d.

Тархац: Сэлэнгэ, Дэлгэр мөрөн, Идэр, Орхон, Ерөө, Туул, Чулуут, Суман гол, Тэрхийн Цагаан нуур, Хөвсгөл нуур, Дархадын хотгорын нуур голууд зэрэг Хойд мөсөн далайн ай савд, мөн Онон, Хэрлэн, Халх гол, Буйр нуур зэрэг Номхон далайн ай савын нуур, голд тархана.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Живэрт

Овог: Живэртийнхэн

Төрөл: Элсний эрээн живэрт

Зүйлийн нэр: Элсний эрээн живэрт

Англи нэр: Kessler’s sculpin

Латин нэр: Leocottus kesslerii (Dybowski, 1874)

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг.

Тархац: Хойд мөсөн далайн ай савын Сэлэнгэ мөрний адаг.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Живэртэн

Овог: Живэртийнхэн

Төрөл: Эрээн живэрт

Зүйлийн нэр: Эрээн живэрт

Англи нэр: Amur sculpin

Латин нэр: Cottus szanaga Dybowski, 1869

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт мэдээлэл дутмаг.

Тархац: Онон гол түүний цутгал голуудад тархан амьдарна.

Хүрээ: Хөвчтөн

Анги: Дэвүүр сэлүүрт загас

Баг: Мөрөгтөн

Овог: Мөрөгийнхөн

Төрөл: Өлгөр

Зүйлийн нэр: Өлгөр цагаан

Англи нэр: White culter

Латин нэр: Culter alburnus Basilewsky, 1855

Загасны тархалт

Хамгаалалтын статус: Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Тархац: Номхон далайн ай савын Буйр нуур, түүний холбоо Баян нуур, Халх голын адагт тархан амьдарна.