Загасны зөвшөөрөл олгох цахим систем

Монгол орны хэмжээнд ахуйн зориулалтын загасны зөвшөөрлийг цахимаар авах үйлчилгээг танд үзүүлнэ.